Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Armenta Benessi Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018.


1. Rekisterinpitäjä

Armenta Benessi Oy
Y-tunnus 2873742-6
Taimistontie 4a, 00380 Helsinki

Muut yhteystiedot

info@armentabenessi.fi


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

CEO Essi Wallenius
essi.wallenius@armentabenessi.com
+358453486004


3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja sidosryhmärekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Armenta Benessi Oy käsittelee ainoastaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisin oikeusperustein henkilötietoja

  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • laki
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, yhteydenottojen käsittely sekä auditointitaajuuden ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietojen säilytysaika on vähintään 5 vuotta kerrallaan. Säilytysaikaa pidennetään tarvittaessa viiden vuoden sykleissä, mistä informoidaan erikseen auditoitavia tahoja.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Armenta Benessi hyödyntää auditoinneissa asiakkaan ylläpitämiä rekisteritietoja.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


11. Kävijäseuranta

Armentabenessi.fi-sivusto käyttää Google Analytics -analysointityökalua. Google Analyticsin toimintaperiaate perustuu statistiikkaan ja tilastoihin, joita Google Analytics luo evästeiden (cookies) avulla keräämänsä tiedon pohjalta muodostaen erilaisia tilastoja, käyriä ja diagrammeja sivuston kävijämääriin ja kävijöiden käyttäytymiseen, kuten sivuston suosituimpiin sisältöihin liittyen. Sen avulla kerätyt tiedot ovat anonyymejä ja yksilöimättömiä, eikä niitä yhdistetä muihin, esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta tulleisiin tietoihin.

Työkalun avulla kerätyt tiedot välitetään ja varastoidaan Googlen palvelimille, jotka sijaitsevat muun muassa Yhdysvalloissa. Google Analyticsin keräämiä tietoja käytetään kävijäraporttien laatimiseen, joita Armenta Benessi puolestaan käyttää sivuston kävijämäärien kartoittamiseen sekä sivuston käytettävyyden, liiketoiminnan ja siihen liittyvien palveluiden kehittämiseen. Sivuston käyttäjälle evästeiden käyttö tarkoittaa personoitua ja sen myötä parempaa käyttökokemusta.

On täysin sivuston käyttäjän päätettävissä, haluaako hän itsestään kerättävän kuvatun kaltaista tietoa evästeiden avulla. Mikäli hän ei hyväksy tietojaan kerättävän evästeiden avulla, tulee sivuston käyttö lopettaa välittömästi. Kävijä voi halutessaan estää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista. Joidenkin palveluiden asianmukainen toiminta saattaa edellyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä kävijä hyväksyy evästeiden käytön armentabenessi.fi-sivustolla.

Lue lisää Google Analyticsin evästeistä ja tietosuojasta.