Kuvassa sivukuva ruskeavalkoisesta lehmästä laitumella
Eläinten hyvinvointi, Kuluttajalle, Organisaatioille, Welfare Quality®

Eläinten hyvinvoinnilla nokittelu jatkuu

Kuva: Ralph/pixabay.com | Kuvituskuva


Yhteiseurooppalainen Welfare Quality® (WQ) on kansainvälisesti hyväksytyin eläinten hyvinvointistandardi (1), joka perustuu eläinten hyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen (2). Kyseessä on pitkä ja aikaa vievä prosessi (3,4), ja se on koettu joissain määrin työlääksi (4). Welfare Qualitylle onkin pyritty etsimään kevyempiä vaihtoehtoja kartoittamalla, kuinka se olisi yhdistettävissä muihin jo käytössä oleviin menetelmiin (1).


Suomessa Luonnonvarakeskuksen Lehmien terveys ja hyvinvointi sekä niiden suhde tuotannon kannattavuuteen (LETKA) -hankkeessa tutkittiin, antaako kansallinen Nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä (Naseva) lypsylehmien hyvinvoinnista Welfare Qualityn veroista tietoa (4). Nasevan lehmien hyvinvointia mittaava osio noudattaa Welfare Qualityn hyvinvointiperiaatteita ja -kriteerejä sekä käyttää osin samoja hyvinvointimittareita (4,5). Siinä missä yksi Welfare Quality® -käynti kestää 4,5-8 tuntia, vie Naseva-käynti maksimissaan 3 tuntia (4). Naseva on toisin sanoen lehmien hyvinvointia arvioivan osionsa osalta ”kevennetty” versio WQ:sta (1,4), eikä tarjoa lehmien hyvinvoinnista WQ:n tasoista tietoa (6,7).


Naseva ja Welfare Quality yhdessä muodostavat vankan perustan eläinten hyvinvoinnin seurannalle

Valio kohahdutti maitomaailmaa syksyllä 2019 lanseeraamalla oman Vapaan lehmän maitonsa (8), johon liittyvät hyvinvointikriteerit poikkeavat merkittävästi jo markkinoilla olleista Vapaan lehmän maidoista (9). Juustoportin Vapaan lehmän ja Lidlin Ilona-maidot tulevat Welfare Quality® -sertifioiduilta tiloilta, joissa lehmät asuvat pihattonavetoissa ja ulkoilevat ympäri vuoden (10,11). Valion vapaan lehmän kriteereiden täyttämiseen sen sijaan riittää pihattomallinen navetta ja Naseva (8).

Aihe nousi jälleen pinnalle Valion julkaiseman tuoreen vastuullisuusraportin myötä. Siinä annetaan lehmien hyvinvointikriteereitä listaamalla ymmärtää Nasevan olevan Welfare Qualityä täsmällisempi ja kattavampi menetelmä lehmän hyvinvoinnin arviointiin (12). Nähdäksemme tämä perustuu vastuullisuusraporttiin sisällytetyn, Nasevan ja Welfare Qualityn ominaisuuksia vertailevan taulukon esitystavan muodostamaan harhaan. Siinä missä Valion vastuullisuusraportissa eritellään Nasevan hyvinvointikriteeristöä seikkaperäisesti kohta kohdalta, WQ:n osa-alueet jätetään käytännössä kokonaan avaamatta. Tämä jättää lukijan virheelliseen käsitykseen, jonka mukaan Welfare Qualityn hyvinvointikriteeristö olisi merkittävästi Nasevaa suppeampi. Lopputulos on harhaanjohtava.

On toki hienoa, että lehmien hyvinvointi kiinnostaa Valioa siinä määrin, että siellä on haluttu panostaa Nasevaan ja sen tarjoamaan tietoon lehmien terveydestä. Sitä suuremmalla syyllä ihmettelemme Valion päätöstä perustaa ”vapaan lehmän maitonsa” vastuullisuusviestintä osaltaan Nasevan ja Welfare Qualityn väliseen vastakkainasetteluun. Ne Welfare Quality® -sertifioidut tilat, joilta Juustoportin Vapaan lehmän sekä Lidlin Ilona-maidot tulevat, kuuluvat nimittäin myös Nasevaan (10,11). Naseva ja Welfare Quality® eivät siis suinkaan sulje toisiaan pois, vaan tilan on täysin mahdollista kuulua samanaikaisesti kummankin järjestelmän piiriin. Me täällä Armenta Benessillä koemmekin Nasevan ja Welfare Qualityn muodostavan yhdessä vankan perustan eläinten hyvinvoinnin seurannalle.

On harmillista, että harhaanjohtavaa viestintää tehdään vastuullisuuden nimissä. Me täällä Armenta Benessillä kannatamme eläinten hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä, mutta emme sen markkinointia muiden hyvinvointia edistävien tahojen työpanosta väheksymällä.


Lähteet:

1. Lilli Frondelius (2019). Eläinten hyvinvoinnin arviointi tilatasolla. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 26/2019, s. 52-57. https://www.researchgate.net/publication/333260812_Elainten_hyvinvoinnin_arviointi_tilatasolla

2. Welfare Quality Network (n.d.)
Assessment Protocols
http://www.welfarequalitynetwork.net/en-us/reports/assessment-protocols/

3. Laura Hänninen (2010). Welfare Quality – mikä se on? Suomen Eläinlääkärilehti, 2010, 116, 8, s. 475-477. https://tuhat.helsinki.fi/ws/portalfiles/portal/118237837/welfareq_1.pdf

4. Mughal, Mikaela & Frondelius, Lilli & Pastell, Matti & Kortesniemi, Pirjo & Tuunainen, Erja & Mononen, Jaakko. (2016). LETKA-hanke vertaa Naseva-käyntien ja Welfare Quality -arviointien tuloksia.
https://www.researchgate.net/publication/290428930_LETKA-hanke_vertaa_Naseva-kayntien_ja_Welfare_Quality_-arviointien_tuloksia

5. Naseva.fi.
Naseva terveydenhuoltokäynnin ohjeet eläinlääkärille versio 2/2012

6. Mikaela Mughal (n.d.)
Characteristics of different welfare assessment tools and use of milk quality parameters for welfare detection of dairy cows. Short term scientific mission report Cost Action FA1308 DairyCare  http://www.dairycareaction.org/uploads/2/4/2/6/24266896/mughal_report.pdf

7. Mughal, Mikaela & Frondelius, Lilli & Pastell, Matti & Lindeberg, Heli & Tuunainen, Erja & Mononen, Jaakko. (2017). Comparing welfare assessment results from Welfare Quality® and the Finnish healthcare scheme for cattle.
https://www.researchgate.net/publication/319644554_Comparing_welfare_assessment_results_from_Welfare_QualityR_and_the_Finnish_healthcare_scheme_for_cattle

8. valio.fi – Aino Laakso (2019). Julkaistu 5.9.2019, katsottu 21.5.2020. Vapaan lehmän maito on vastuullinen valinta. https://www.valio.fi/yritys/artikkelit/vapaan-lehman-maito/?gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9K8TuJH2lkuHDWKRyukiCW486xR5CfNgRgq4HCUbWnNk81fboRcgtcaAgjVEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

9. marmai.fi – Elina Lappalainen (2019). Valiokin alkoi markkinoida vapaan lehmän maitoa, mutta eri kriteereillä kuin Juustoportti – ”Ei juuri muuta yhteistä kuin nimi”. Julkaistu 17.9.2019, katsottu 21.5.2020.
https://www.marmai.fi/uutiset/valiokin-alkoi-markkinoida-vapaan-lehman-maitoa-mutta-eri-kriteereilla-kuin-juustoportti-ei-juuri-muuta-yhteista-kuin-nimi/25975b30-7e61-4c5d-b895-0dd46349e6e2

10. juustoportti.fi (n.d.). Vapaan lehmän tuotteet https://www.juustoportti.fi/juustoportti/tuotteet/vapaan-lehman-tuotteet/

11. lidl.fi (n.d.). Ilona – hyvinvoivien lehmien maitoa
https://corporate.lidl.fi/vastuullisuus/tuotteet/ilona-maito

12. valio.fi (2020). Valion Vastuullisuusraportti 2019 on julkaistu. Julkaistu 15.5.2020, katsottu 21.5.2020. https://www.valio.fi/yritys/media/uutiset/valion-vastuullisuusraportti-2019-on-julkaistu/

Musta lehmä märehtii kuivikkeiden päällä maaten.
Eläinten hyvinvointi, Kuluttajalle, Organisaatioille, Welfare Quality®

Welfare Quality® -sertifikaatti on eläimen hyvinvoinnin objektiivinen mittari

Tuotantoeläinten hyvinvointi on viime aikoina ollut yhä enenevissä määrin kestopuheenaiheena sekä tuottajien että kuluttajien huulilla, mutta keinot eläimen hyvinvoinnin arviointiin ja eläimen hyvinvoinnin perusteella tehtäviin eettisiin kulutuspäätöksiin ovat pitkään olleet rajalliset. Welfare Quality® on vahvaan tieteelliseen näyttöön perustuva kansainvälinen eläimen hyvinvoinnin arviointimenetelmä, joka tarjoaa standardisoidun ja objektiivisen työkalun tuotantoeläinten hyvinvoinnin arviointiin.

Welfare Qualityn (WQ) kehitystyössä on ollut mukana kymmeniä eurooppalaisia ja eteläamerikkalaisia asiantuntijatahoja, kuten instituutioita ja yliopistoja. Welfare Quality® -mittausmenetelmä on tällä hetkellä käytössä nautojen, sikojen sekä siipikarjan hyvinvoinnin arvioinnissa, ja Armenta Benessin työntekijöiden keskuudesta löytyvätkin Suomen ensimmäiset sertifioidut nautojen WQ-auditoijat.

Yli lain säätämän minimitason

Eläimen hyvinvointi on monimutkainen kokonaisuus, joka perustuu eläimen kokemukseen sen fyysisestä ja psyykkisestä voinnista. Yksinkertaistettuna eläimen hyvinvointia voidaan parantaa pitämällä kivun ja nälän kaltaiset negatiiviset kokemukset minimissä sekä maksimoimalla positiiviset kokemukset.

Laissa on määritelty eläinten hyvinvoinnin minimitaso. Käytännössä tämä tarkoittaa, että eläin kärsii sellaisissa olosuhteissa jotka eivät täytä lain määräämiä minimivaatimuksia. Eläinten hyvinvointiin voidaan kuitenkin panostaa lain säätämää minimitasoa enemmän, esimerkiksi parantamalla eläimen lajityypillisiin tarpeisiin liittyvää ymmärrystä ja ymmärtämällä eläinten käyttäytymistä entistä tehokkaammin.

Musta lehmä märehtii kuivikkeiden päällä maaten.

Welfare Quality® -menetelmässä käytetyt eläimestä havaittavat mittarit  ja niihin perustuva arviointi tarkastelee eläimen hyvinvointia juuri tästä näkökulmasta, tarjoten keinoja eläimen lajityypillisten tarpeiden ja käyttäytymisen parempaan ymmärtämiseen.

Eläimen hyvinvointi on monimutkainen kokonaisuus, joka perustuu eläimen kokemukseen sen fyysisestä ja psyykkisestä voinnista.

Welfare Quality® ei ole automaattisesti merkki eläimen hyvinvoinnista, vaan sen avulla ainoastaan todetaan tilalla asuvien eläinten hyvinvoinnin sen hetkinen taso. Varsinainen eläimen hyvinvointi syntyy yhteistyössä tilojen ja esimerkiksi meijerien kanssa, samalla kun tähdätään seuraavaan WQ-auditointiin. Avainasemassa onkin siis WQ-tilojen eläinten hyvinvoinnin eteen tekemä tavoitteellinen pitkän aikavälin kehitystyö ja pyrkimys toimintansa parantamiseen, jonka myötä he voivat pyrkiä olemaan eläinten hyvinvointiasioissa  aina askeleen edellä muita.

Painopiste eläimen havainnointiin rakennetun elinympäristön arvioinnin sijaan

Siinä missä muut vallitsevat eläinten hyvinvoinnin arviointimittarit ovat keskittyneet määrittämään eläimen hyvinvointia arvioimalla resursseja, eli sen rakennettuun elinympäristöön liittyviä elementtejä kuten karsinan kokoa ja lattiarakenteita, Welfare Qualityssä keskitytään havainnoimaan itse eläintä, auditointiin liittyvien tilakäyntien yhteydessä. Tilakäynnin suorittaa sertifioitu ulkopuolinen WQ-auditoija, jonka toimintaa puolestaan valvoo yhteiseurooppalainen WQ-komitea. Auditointi suoritetaan uudelleen tietyin väliajoin, tilojen kehitystä tukien.

Infografiikka eri arviointimenetelmien eroista.

Welfare Quality® on ensimmäinen eläinten hyvinvoinnin mittausmenetelmä, joka arvioi eläinten käyttäytymistä kvalitatiivisella käyttäytymisen arviointimenetelmällä (QBA= qualitative behavior assessment). Sen avulla voidaan paikallistaa ja määritellä eläimen käyttäytymisen taustalla olevat erilaiset syyt ja tunnetilat. Esimerkiksi rauhalliselta näyttävä lehmä voi olla rauhallinen joko positiivisella tavalla tyytyväisenä märehtien, tai negatiivisella tavalla esimerkiksi sairauden takia apaattisesti nuokkuen. WQ auttaa tunnistamaan eläinten erilaisia  käyttäytymismalleja, muutoksia käyttäytymisessä sekä normaalin ja epänormaalin käytöksen eroja.

WQ auttaa tunnistamaan eläinten erilaisia  käyttäytymismalleja, muutoksia käyttäytymisessä sekä normaalin ja epänormaalin käytöksen eroja.

WQ-auditoinnissa määritellään eläintä tarkkailemalla, kuinka hyvin se on kyennyt sopeutumaan sille annettuun elinympäristöön. Mikäli eläin elää heikossa elinympäristössä, sen aiheuttamat ongelmat voidaan todeta eläimen ulkoisten piirteiden ja käyttäytymisen perusteella, kuten huonon makuualustan aiheutumista hiertymistä, apaattisuudesta tai vaikeuksista makuullemenossa. Näin ollen navetassa esiintyvät ongelmat voidaan todeta rakenteista riippumatta esimerkiksi sellaisissa tapauksissa joissa tilaa on riittävästi, mutta makuualustojen laadussa taas puolestaan toivomisen varaa.  Resurssin vaikutusta eläimen hyvintointiin tarkastellaan siis havainnoimalla eläimen käytöstä, olemusta ja sitä, mitä ne kertovat resurssin, kuten makuupaikan soveltuvuudesta kyseiselle eläimelle. Päätelmiä ei siis tehdä pelkän resurssin tai sen olemassaolon perusteella.

Infografiikka mittausmenetelmien eroista.

On myös huomioitava, ettei kaikkia eläimen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä voi arvioida eläintä tarkkailemalla. Esimerkiksi riittävä vedensaanti on turvallisinta arvioida resurssiperäisesti, sillä vedenpuute olisi havaittavissa itse eläimestä vasta silloin, kun tilanne täyttää eläinsuojelurikoksen tunnusmerkit. Näin ollen on järkevintä mitata vesipisteiden määrää, toimivuutta ja puhtautta eläimen nesteytyksen tilan sijaan.

Infografiikkaa eläimestä havaittavien mittausmenetelmien osuudesta WQ-auditointikäynnillä.

Welfare Quality® -auditoinnissa arvioidaan neljää eri osa-aluetta 12 eri mittarin avulla. Ne perustuvat eläimen viiteen vapauteen. Toisin kuin muut eurooppalaiset hyvinvointimerkinnät, WQ ottaa huomioon myös eläimen tunnetilan.

Infografiikka eläimen viidestä vapaudesta.

Welfare Quality® -auditoinnin pääkohdat.

Welfare Quality® -sertifikaatin arvosanat määrittävät hyvinvoinnin tason

Welfare Quality® -auditoitu tila saa eläintensä hyvinvointia koskevan kokonaisarvosanan sen mukaan, millaiset yhteispisteet se neljästä arvioidusta osa-alueesta saa.

Käytännössä auditointi tapahtuu niin, että tilakäynnin yhteydessä jokainen eläimen hyvinvointia määrittävästä neljästä osa-alueesta ja niiden sisältämistä 12 kohdasta käydään läpi siihen suunnitellun lomakkeen avulla ja jokainen näistä neljästä osa-alueesta pisteytetään. Osa-aluekohtainen maksimipistemäärä on 100 ja minimipistemäärä 0.

Welfare Quality® -auditoinnin arvosanat.

Miksi Welfare Quality® ?

Suomessa on tällä hetkellä kaksi Welfare Quality® -sertifioitua meijeriä. On todennäköistä, että maastamme löytyy näiden lisäksi muitakin tiloja joissa asiat hoidetaan WQ-sertifikaatin arvoisesti, mutta siitä ei tietenkään voi mennä takuuseen. WQ-sertifioitujen tilojen ja tuotteiden osalta eettisiin valintoihin pyrkivä kuluttaja voi kuitenkin olla varma siitä, että eläinten hyvinvointi on otettu huomioon tuotannossa ja auditoitu riippumattoman ulkopuolisen tahon toimesta. Welfare Quality® -sertifikaatin olemassaolo onkin siis sekä tuottajan, kuluttajan että eläimen etu.