Porsas kävelee kameraa kohti ja katsoo kameraan.
Eläinten hyvinvointi, Kuluttajalle

Eettinen kinkku on joulupöydän kruunu

Nyt alkaa olla käsillä se aika vuodesta, kun joulupöydän antimet tulevat ajatuksiimme ja alamme suunnitella millaisista herkuista joulupöytämme tulevat notkumaan. Löytyykö sinun pöydästäsi tänä jouluna eettinen kinkku?

Sian hyvinvoinnin taustalta löytyy monta tekijää

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, millaisissa olosuhteissa joulukinkkusi kasvaa ja mitkä tekijät vaikuttavat sen hyvinvointiin? Entä mitä asioita tulisi ottaa huomioon, mikäli haluaa joulupöytäänsä kinkun, joka on elänyt mahdollisimman hyvän elämän?

Näin alkuun lienee hyvä hieman pohtia sian hyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja sitä, mistä oikein on kyse, kun puhutaan tuotantosian hyvinvoinnista. Sian hyvinvointi on monen asian summa ja siihen vaikuttavat muun muassa käytettävät porsitusmenetelmät, kuivikkeiden määrä ja laatu, lämpötila, sekä porsaille tehtävät toimenpiteet, kuten karjuporsaiden kastrointi.

Porsas kävelee kameraa kohti ja katsoo kameraan.

Häkkiporsitus vs. vapaaporsitus

Siantuotannon häkkikasvatuksessa on kyse tiineytys- ja porsimishäkeistä.

Tiineytyshäkkiin emakko laitetaan siemennyksen ajaksi ja noin kuukaudeksi sen jälkeen, tiinehtymisen varmistamiseksi. Porsimishäkkiin emakko puolestaan laitetaan tilan säästämiseksi ja jottei se tulisi makuulle käydessään vahingossa litistäneeksi porsaita alleen. Porsitushäkissä emakko viettää keskimäärin 4-5 viikkoa, lain salliman rajan ollessa 35 vuorokautta. Sekä tiinehtymis- että porsimishäkkien käyttö on yleisin tuotantomuoto niin Suomessa kuin maailmalla. Suomessa tiinehtymishäkeistä luopumisesta on keskusteltu eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä.

Tiinehtymis- ja porsimishäkit ovat rakenteita, jotka rajoittavat voimakkaasti emakon mahdollisuuksia liikkua ja kääntyä. Lisäksi porsitushäkki evää emakolta mahdollisuuden rakentaa pesää, johon sillä on voimakas sisäsyntyinen tarve porsimisen lähestyessä. Virikkeiden ja kuivikkeiden käyttö häkeissä on lannanpoistojärjestelmien vuoksi usein hankalaa ja sen myötä eläimen hyvinvoinnin kannalta katsottuna riittämätöntä.

Tiinehtymis- ja porsimishäkit ovat rakenteita, jotka rajoittavat voimakkaasti emakon mahdollisuuksia liikkua ja kääntyä. Lisäksi porsitushäkki evää emakolta mahdollisuuden rakentaa pesää, johon sillä on voimakas sisäsyntyinen tarve porsimisen lähestyessä.

Sen lsäksi että häkit vaikuttavat suoraan emakon mahdollisuuksiin toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan, on häkkien avulla tapahtuvalla emakon liikkumisvapauden rajoittamisella havaittu olevan epäsuotuisia vaikutuksia porsimiseen. Kun emakko pääsee liikkumaan, se erittää porsimisen yhteydessä enemmän oksitosiinia, mikä on porsimisen käynnistymisen ja etenemisen kannalta olennainen hormoni. Oksitosiinin runsas erittyminen puolestaan tehostaa porsimisen etenemistä, nopeuttaa porsimista, jälkeisten poistumista sekä edesauttaa porsimisesta toipumista. Jos emakolta evätään mahdollisuus liikkua, oksitosiinin eritys heikkenee.  Sama ilmiö on havaittavissa myös esimerkiksi niin lehmillä kuin ihmisilläkin, joiden kohdalla oksitosiinilla on niin ikään synnytyksen käynnistymisen ja sujumisen kannalta keskeinen merkitys.

Tämän perusteella häkkien ja varsinkin niiden liikkumisvapautta rajottavien ominaisuuksien voidaankin sanoa lisäävän emakon stressiä, heikentävän sen hyvinvointia ja heijastuvan myös porsaiden hyvinvointiin.

Sen lsäksi että häkit vaikuttavat suoraan emakon mahdollisuuksiin toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan, on häkkien avulla tapahtuvalla emakon liikkumisvapauden rajoittamisella havaittu olevan epäsuotuisia vaikutuksia porsimiseen.

Vapaaporsituksella tarkoitetaan menetelmää, jossa emakolla on häkin sijaan karsina-alue, missä tulisi olla riittävästi tilaa ja oikeanlaiset olosuhteet porsimiseen. Vapaaporsituksessa tilaa tulee olla vähintään 5m² ja luomusioilla vähintään 7,5 m² emakkoa kohti.

Vapaaporsituskarsinassa emakolla tulee olla runsaasti kuiviketta, josta se rakentaa pesän porsaitaan varten. Vapaaporsituskarsinassa tulee olla myös erillinen porsaspesä, eli porsaille tarkoitettu lämmin alue. Vapaaporsituskarsinan optimaalisella suunnittelulla voidaan pyrkiä vaikuttamaan siihen miten emakko käyttää karsinaa ja siten pitämään porsaskuolleisuus mahdollisimman vähäisenä.

Häkkiporsitusta on perinteisesti pidetty porsaskuolleisuuden osalta vapaaporsitusta parempana vaihtoehtona.  Aiheesta tehdyt tutkimukset eivät kuitenkaan tue aukottomasti tätä väitettä. Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että porsaskuolleisuus pysyy samalla tasolla sekä häkki- että vapaaporsituksessa, kunhan emakolla on vapaaporsituksessa riittävästi tilaa käytettävissään.

Vapaaporsituksella tarkoitetaan menetelmää, jossa emakolla on häkin sijaan karsina-alue, missä tulisi olla riittävästi tilaa ja oikeanlaiset olosuhteet porsimiseen.

Emakko seisoo olkipahnojen päällä ja porsaat pyörivät sen ympärillä.

Vapaa ryhmäporsitus

Ihanteellisimpana vaihtoehtona häkkiporsitukselle voitaneen pitää vapaata ryhmäporsitusta.

Vapaassa ryhmäporsituksessa useampi emakko elää ja porsii yhdessä tilassa, eikä niitä eristetä toisistaan. Menetelmä mukailee sikojen luontaista porsimiskäyttäytymistä, jossa omiin oloihinsa porsimaan vetäytynyt emakko palaa takaisin laumaan porsaidensa ollessa parin viikon ikäisiä. Vapaassa ryhmäporsituksessa porsaat pidetäänkin alkuvaiheessa omissa emakko- ja poikuekohtaisissa karsinoissaan, erillään muista emakoista ja niiden jälkikasvusta. Emakoilla on koko ajan mahdollisuus kulkea vapaasti yhteisten tilojen ja oman karsinansa välillä.

Porsaat puolestaan pääsevät yhteisiin tiloihin parin viikon ikäisinä, kun ne alkaisivat luontaisestikin ottaa kontaktia toisiinsa. Tuolloin ne ovat myös tarpeeksi isoja ja ketteriä ylittämään karsinan ja yhteisten tilojen välissä olevan kynnyksen, joka pitää ne erillään muista sioista kahden ensimmäisen elinviikon ajan. Tämän merkityksellisen askeleen seurauksena porsaille aukeaa yhteisten tilojen ja niiden mukaanaan tuomien uusien possututtavuuksien myötä täysin uusi, oman pesän ulkopuolinen maailma!

Vapaa ryhmäporsitus mukailee sikojen luontaista porsimiskäyttäytymistä, jossa omiin oloihinsa porsimaan vetäytynyt emakko palaa takaisin laumaan porsaidensa ollessa parin viikon ikäisiä.

Yksi vapaan ryhmäporsituksen ehdottomista eduista on siinä, että porsaat saavat muodostaa alusta asti sosiaalisia suhteita ja opetella sikana olemisen aakkosia yhdessä laji- ja ikätovereiden kanssa. Se että porsaat saavat olla alusta asti tekemisissä keskenään, parantaa niiden sosiaalisia taitoja ja vähentää osaltaan niiden alttiutta päätyä myöhemmin tappeluihin toisten sikojen kanssa.

Ryhmäporsitusta on kritisoitu siitä, että emakoiden koetaan suhtautuvan helposti aggressiivisesti toisiinsa, aiheuttaen toisilleen pahimmillaan vakavia vaurioita. Emakoiden välisten konfliktien taustalla voidaan kuitenkin nähdä olevan esimerkiksi tilan ja virikkeiden puute, jonka johdosta niillä ei ole mahdollisuutta väistää toisiaan ja välttää konflikteja. Emakoiden välisiä tappeluita voidaankin pyrkiä ennaltaehkäisemään pitämällä ryhmäkoko pienehkönä ja tarjoamalla eläimille riittävästi tilaa, resursseja ja mahdollisuuksia väistää toisiaan. Myös emakoiden alkuperällä on merkitystä sen osalta, kuinka paljon ne ovat porsasaikanaan päässeet opettelemaan ja kehittämään sosiaalisia taitojaan laji- ja ikätovereidensa kanssa.

Asianmukaisesti toteutetulla vapaalla ryhmäporsituksella on kiistatton vaikutus sikojen hyvinvointiin. Kun emakolla on mahdollisuus liikkua, tonkia, harjoittaa sosiaalisia suhteita ja rakentaa pesää, sen hyvinvointi lisääntyy. Onnistuneella pesänrakennuskäyttäytymisellä tiedetään olevan positiivista vaikutusta myös porsimisen onnistumiseen ja sen myötä myös imetykseen. Pesänrakennuksen mahdollistaminen ei siis paranna ainoastaan emakon, vaan myös porsaiden hyvinvointia.

Asianmukaisesti toteutetulla vapaalla ryhmäporsituksella on kiistatton vaikutus sikojen hyvinvointiin.

Porsaat makaavat kasassa olkien seassa, yksi on pystyssä ja katsoo kameraan.

Kuivikkeiden määrä ja laatu

Riittävällä määrällä oikeanlaista kuiviketta on havaittu olevan merkittävä vaikutus sian hyvinvointiin.  Lisäksi sialla tulee olla käytössään pureskeltavia kiinteitä virike-esineitä, kuten puunpaloja tai köysiä. Laki edellyttää, että sikojen saatavilla tulee olla sekä kiinteitä virike-esineitä että päivittäin lisättävää tonkimismateriaalia, mutta tavanomaisessa tuotannossa niiden määrä ja laatu eivät läheskään aina ole riittävällä tasolla sian tarpeisiin nähden.

Kuivikevaihtoehtoja on olemassa erilaisia, kuten olki, hamppu, turve sekä sahanpuru ja paperi.

Kuivikkeet tarjoavat sialle virikkeitä, kun sille tarjoutuu mahdollisuus tonkimiseen. Tonkiminen on yksi sian perustavanlaatuisimmista lajityypillisistä käyttäytymistarpeista ja mahdollisuus lajityypillisten käyttäytymistarpeiden tyydyttämiseen yksi eläinten hyvinvoinnin kannalta tärkeimmistä yksittäisistä tekijöistä.

Ehkäisevät virikkeellistävän vaikutuksensa myötä sikojen stressistä kumpuavia käytöshäiriöitä, kuten hännänpurentaa.

Lisäksi ne tarjoavat porsivalle emakolle mahdollisuuden rakentaa pesää, johon sillä on voimakas sisäsyntyinen tarve.

Jotkin kuivikelaaduista, kuten olki, toimivat syötyinä myös kuidun lähteenä, ehkäisevät mahahaavaa ja mahdollistavat sialle tonkimisen ohella tärkeän suulla tutkimisen ja pureskelun tarpeen tyydyttämisen. Pureskelun tarve jää tavanomaisessa liemiruokinnassa usein täyttymättä, koska sialle annettavan rehun liemimäinen rakenne ei tarjoa sen suulle juurikaan tekemistä.

Laki edellyttää, että sikojen saatavilla tulee olla sekä kiinteitä virike-esineitä että päivittäin lisättävää tonkimismateriaalia, mutta tavanomaisessa tuotannossa niiden määrä ja laatu eivät läheskään aina ole riittävällä tasolla sian tarpeisiin nähden.

Porsaille tehtävät toimenpiteet

Häntien katkaisu

Porsaiden häntien katkaisulla pyritään estämään niin kutsuttu hännänpurenta, eli takaamaan etteivät porsaat pääse pureskelemaan toistensa saparoita kivuliaasti verille. Hännänpurenta luokitellaan käytöshäiriöksi ja se kertoo sian kokemasta stressistä. Hännänkatkaisu suoritetaan useimmiten ilman puudutusta, eikä toimenpiteen aiheuttama kipu rajoitu vain itse toimenpiteeseen, vaan se aiheuttaa todennäköisesti sialle kuukausia jatkuvaa kroonista kipua.

Olemassa oleva EU-direktiivi kieltää porsaiden hännänkatkaisun EU-alueella, mutta sallii sen silloin, kun mikään muu keino ei auta. Tätä poikkeuslupaa hyväksikäyttäen sikojen saparoita katkotaan monissa EU-maissa melko rutiininomaisesti. Suomi onkin Ruotsin ja Liettuan ohella yksi niistä harvoista EU-maista, joissa häntien katkominen on kielletty kansallisella lainsäädännöllä, eikä sitä tapahdu ollenkaan.

Porsaiden häntien katkaisulla pyritään estämään niin kutsuttu hännänpurenta, eli takaamaan etteivät porsaat pääse pureskelemaan toistensa saparoita kivuliaasti verille. Hännänpurenta luokitellaan käytöshäiriöksi ja se kertoo sian kokemasta stressistä.

Koska hännänpurenta on pääosin stressistä kumpuava käytöshäiriö, voidaan vaihtoehtoja hännänkatkaisulle löytää sian elinympäristön muokkaamisesta. Hännänkatkaisu ei itsessään poista hännänpurennan taustalla olevia juurisyitä, vaan ainoastaan vaikeuttaa sian stressin ja turhautumisen purkamista kaverin häntään. Saparon typistäminen ei kuitenkaan tee hännänpurennasta täysin mahdotonta, sillä siat voivat nakertaa myös toistensa typistettyjä saparonnysiä. Tästä on saatu viitteitä muun muassa Espanjasta, jossa typistetään noin 98,5 % sikojen hännistä. Korkeasta typistysprosentista huolimatta espanjalaisia teurastamoilla tehdään enemmän havaintoja hännänpurennasta kuin Suomessa, missä häntiä ei typistetä ollenkaan.

Sikojen stressiä voidaan sen sijaan vähentää tarjoamalla niille riittävästi olkea tai muuta tongittavaa materiaalia, oikea ilman lämpötila ja -laatu sekä hyvällä ruokinnan suunnittelulla. Tutkimuksissa on havaittu, että mitä enemmän sioilla on olkea tai muuta virikemateriaalia, sitä vähemmän hännänpurentaa esiintyy.

Hännänpurennan taustalla saattavat olla myös terveydelliset syyt. Joissain tutkimuksissa on havaittu hännänpurennan kohteiksi joutuneiden sikojen kärsivän nivelvaivoista keskimääräistä useammin ja hännänpureskelijoiden kärsivän usein lievistä hengitystietulehduksista.

Hännänkatkaisu ei itsessään poista hännänpurennan taustalla olevia juurisyitä, vaan ainoastaan vaikeuttaa sian stressin ja turhautumisen purkamista kaverin häntään.

Hampaiden katkominen tai hiominen

Pikkuporsaiden hampaita lyhennetään joko katkaisemalla tai hiomalla ja sillä pyrtään ehkäisemään emakolle syntyvät nisävauriot.

Suomen laki sallii alle 7 vuorokauden ikäisten porsaiden hampaiden katkaisemisen tai hiomisen lyhyemmiksi, mutta sitä ei saa tehdä rutiininomaisena toimenpiteenä, vaan siihen tulee turvautua vasta kun kaikki muut keinot on käytetty ja porsaiden asianmukainen hoito sekä maidon riittävyys varmistettu.

Käytännössä toimenpide on todettu Suomessa melkolailla tarpeettomaksi ja se onkin kotimaisilla tiloilla melko harvinainen.

Pikkuporsaiden hampaita lyhennetään joko katkaisemalla tai hiomalla ja sillä pyrtään ehkäisemään emakolle syntyvät nisävauriot.

Hampaiden katkaisuun ja hiomiseen liittyy vakava suu- ja niveltulehdusten riski, mikäli hampaan ydin paljastuu toimenpiteen seurauksena ja avaa bakteereille suoran väylän elimistöön. Hampaaseen tulisikin tästä syystä jäädä leikkaamisen jälkeen sileä ja eheä pinta. Toimenpiteen saa suorittaa vain osaava henkilö.

Suomalaisessa luomutuotannossa ainoastaan sikojen hampaiden hionta on sallittua, eikä niitä saa lyhentää leikkaamalla.

Emakon nisävaurioita voidaan mahdollisesti pyrkiä ennaltaehkäisemään myös lisäämällä porsaille tarkoitettujen virikkeiden määrää

Karjuporsaiden kastrointi

Karjuporsaiden kastroinnilla pyritään ehkäisemään sukukypsien karjujen lihaan muodostuva ja epämiellyttäväksi koettu karjun haju. Lisäksi kastroimattomat karjuporsaat alkavat sukukypsyyden saavuttamisen myötä käyttäytyä usein aggressiivisesti toisiaan kohtaan, mikä vaikeuttaa niiden kasvatusta ja puoltaa kastraation tarvetta. Kastraatio suoritetaan useimmiten kirurgisesti, eli tekemällä viilto porsaan kivespusseihin ja poistamalla kivekset manuaalisesti.

Suomessa noudatetaan kastraation osalta EU-lainsäädäntöä, joka sallii alle viikon ikäisen karjuporsaan kastroinnin osaavan henkilön toimesta ilman puudutusta ja kivunlievitystä. Suomessa iso osa tiloista on kuitenkin siirtynyt suorittamaan operaation kivunlievityksessä.

Suomessa noudatetaan kastraation osalta EU-lainsäädäntöä, joka sallii alle viikon ikäisen karjuporsaan kastroinnin osaavan henkilön toimesta ilman puudutusta ja kivunlievitystä. Suomessa iso osa tiloista on kuitenkin siirtynyt suorittamaan operaation kivunlievityksessä, eli käyttämällä operaation yhteydessä sellaisia kipulääkkeitä jotka kyllä lievittävät operaatiosta aiheutuvia jälkikipuja, mutta eivät vaikuta operaation aikaiseen kipuun. Karjuporsaiden kastrointi on sallittu myös luomutuotannossa, mutta kivunlievitys on luomusertifikaatin myöntämisen ehdoton edellytys .

Vaihtoehtoja ilman puudutusta ja kivunlievitystä suoritettavalle kastraatiolle on suorittaa operaatio joko paikallispuudutuksessa tai nukutuksessa. Nukutukseen tosin  liittyy omat riskinsä, eivätkä nykyiset menetelmät aina edistä eläinten hyvinvointia. Kirurginen kastraatio on mahdollista myös korvata immunokastraatiolla, joka on karjuporsaalle pistoksena annettava rokote. Kastraatiotoimenpiteen tarpeellisuus voidaan myös selättää teurastamalla karjuporsaat nykyistä aikaisemmin, jolloin niiden lihaan ei ehdi tarttua karjun hajua.

Porsaat makaavat olkipedillä ja yksi on kaivautunut lähes kokonaan olkien sisään.

Ollikkalan tilalla eläinten hyvinvointi on etusijalla

Tämän kirjoituksen valokuvissa esiintyvät siat ovat Ollikkalan tilan Olkipossuja, joita toimitusjohtajamme Essi kävi taannoin tervehtimässä. Ollikkalan Olkipossut on hyvä esimerkki siitä, miten eläimen hyvinvointi voidaan huomioida sianlihatuotannossa.

Ollikkalan tilan resepti sikojen hyvinvointiin

Erittäin runsas olkikuivitus

  • Mahdollistaa sikojen tonkimiskäyttäytymisen.
  • Tarjoaa emakoille mahdollisuuden rakentaa porsailleen pesän.
  • Toimii lämmikkeenä, jonka sekaan porsaiden on mukava kaivautua.
  • Imee kosteuden ja pitää sisäilman raikkaana

Tavanomaisessa tuotannossa kuivikkeiden käyttö on usein riittämätöntä ja siat saavat kuiviketta vain lain edellyttämän minimin verran, mikä tarkoittaa yleensä noin kourallista päivässä.

Oikeanlaiset virikkeet

Ollikkalan Olkipossuilla on käytössään runsaasti puisia virike-esineitä ja joskus ne saavat olkipahnoilleen jopa kokonaisia pieniä puita järsittäviksi.

Tavanomaisessa tuotannossa puolestaan käytetään usein sioille lähes kelpaamattomia kovia muovi- tai metallirakenteisia virike-esineitä, jotka eivät vastaa yhtä hyvin sian pureskelun tarpeeseen kuin puun kaltaiset materiaalit joihin se voi upottaa hampaansa.

Mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen

Siat elävät koko elämänsä vapaina runsaan olkikuivituksen keskellä, eikä niitä suljeta missään vaiheessa häkkeihin.

Sioilla on ruhtinaallisesti tilaa, vapaus liikkua sekä valita olinpaikkansa.

Vapaa ryhmäporsitus mukailee sian luontaista tapaa porsia ja hoitaa jälkikasvuaan.

Emo saa imettää porsaitaan 9 viikon ikäisiksi, mikä on porsaille luontainen ikä lähteä pesästä. Emakko alkaakin itse vierottaa porsaitaan niiden ollessa noin 8 viikon ikäisiä. Tavanomaisessa tuotannossa porsaat vieroitetaan emosta noin neliviikkoisina.

Pikkuporsaat elävät sekä ikätovereidensa että emojen seurassa, jolloin ne oppivat sosiaalisia taitoja, eivätkä ajaudu myöhemmin elämässään niin herkästi tappeluihin lajitovereidensa kanssa. Lisäksi emakot opettavat porsaille muita tärkeitä asioita, kuten kiinteän ruuan syömistä.

Ollikkalassa porsaita ei ole juurikaan litistynyt emojensa alle, sillä käytössä on tilan oman väen itse kehittämä karsinarakenne. Se suojelee porsaita ohjaamalla emakkoa ja tekemällä sen makuullemenosta helpompaa.

Emakko lähestyy porsaitaan.

Pyrkimys mahdollisimman stressittömään elämään

Kaiken edellä mainitun lisäksi Ollikkalan olkipossujen stressitaso pyritään pitämään mahdollisimman matalalla myös seuraavin keinoin:

Siat elävät koko elämänsä samassa ryhmässä, samojen tuttujen lajitovereiden kanssa. Niitä ei siis stressata missään vaiheessa tuomalla ryhmään uusia yksilöitä. Olkipossut myös elävät koko elämänsä Ollikkalassa, eikä niitä siirrellä kasvuvaiheen mukaan paikasta toiseen.

Tavanomaisessa tuotannossa sen sijaan on yleistä, että porsaat vaihtavat paikkaa ja laumaa kasvuvaiheen mukaan, mikä on omiaan nostamaan niiden stressitasoja.

Ollikkalan tilalla karjuporsaiden kirurgisesta kastraatiosta on luovuttu ja se on korvattu pistoksina annettavalla immunokastraatiolla. Toimenpide ei aiheuta eläimelle sen enempää kipua kuin muutkaan sille annettavat rokotteet, joten se on porsaalle huomattavasti vähemmän kivulias ja stressaava kuin kirurginen kastraatio.

Immunokastraatio toimii rokotteen tavoin ja perustuu sian oman immuunipuolustuksen erittämän vasta-aineeseen, jonka seurauksena immunokastroidun sian lihaan ei muodostu karjun hajua, eivätkä karjuporsaat myöskään ala niin herkästi tapella keskenään.

Immunokastraatio sisältää kaksi rokotetta, joista ensimmäinen annetaan porsaan ollessa vähintään 8 viikon ikäinen ja toinen 4-6 viikkoa ennen teurastusta.

Immunokastraatiorokotteella ei ole varoaikaa ja immunokastroidun karjun lihan syöminen on täysin turvallista.

Kun aika on, niin siat kuljetetaan väljästi lastattuina Paijan tilateurastamoon Urjalaan. Myös Paijan tilalla tuotetaan Vapaan possun lihaa. Ollikkalan isäntä kuljettaa itse siat teurastamolle asti. Teurastus tapahtuu kiireettömästi ja rauhallisessa ympäristössä. Eläimen kunnioitus ja pyrkimys stressittömyyteen säilyy siis sian elämän alusta loppuun.

Lopputulos

  • Matala porsaskuolleisuus
  • Terveet ja pitkäikäiset emakot
  • Ei tappeluita tai stressikäyttäytymistä
  • Hyvinvoivat eläimet

Olkien sekaan kaivautunut sika kurkistaa

Vinkit eettisen joulukinkun hankintaan

Okei, eettisen kinkun perusperiaatteet ovat hallussa, mutta mistä sitä oikein tietää, mikä kinkku on oikeasti eettinen ja mikä taas ei?

Ei hätää! Kokosimme täsmävinkit eettisen joulukinkun hankintaan:

Tiedä kinkkusi alkuperä. Esimerkiksi Saksassa tai Tanskassa on tapana typistää sikojen häntiä, jotta ne eivät pureskelisi lajilleen soveltumattomien elinolosuhteiden johdosta toistensa saparoita verille. Lisäksi siellä käytetään paljon antibiootteja. Tutustu pieniin sikatiloihin ja heidän siankasvatusperiaatteisiinsa. Tee huolellinen taustatyö ja varaa siihen riittävästi aikaa.

Ole ajoissa liikenteessä, sillä eettiset joulukinkut saatetaan myydä nopeasti loppuun.

Esitä kysymyksiä ja pyydä suosituksia muilta eettisen kinkun ostajilta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Kartoita kaupan hyllyiltä löytyviä vaihtoehtoja. Mikäli sianlihapakkauksesta löytyy esimerkiksi Vapaa possu -merkintä, niin kyseessä on tuote jonka tuotannossa eläimen hyvinvointi on huomioitu. Vapaa possu -sianlihatuotteet kuuluvat  hyvinvarusteltujen ruokakauppojen valikoimiin ympäri Suomen.

Mikäli lähikauppasi pakastealtaasta ei vielä löydy eettistä kinkkua, voit esittää kauppiaallesi toiveen ottaa niitä valikoimiinsa. Monet kauppiaat kuuntelevat mielellään asiakkaidensa toiveita ja pyrkivät ottamaan ne huomioon.

Ole ajoissa liikenteessä, sillä eettiset joulukinkut saatetaan myydä nopeasti loppuun.

Eettisen kinkun hankkimista voi harkita myös Reko-rinkien kaltaisten suorajakelupalveluiden kautta tai suoraan tilalta. Tällöin perusteellisen taustatyön tekeminen on ehdottoman tärkeää, sillä lähiruoka ei takaa automaattisesti ruuan ettisyyttä.

Suomalaisissa luomusikaloissa vapaaporsitus on ehdoton edellytys luomusertifikaatin myöntämiselle ja luomukinkku voikin siltä osin olla varteenotettava vaihtoehto “tavalliselle” kinkulle. Luomua tulisi kuitenkin suosia muulloinkin kuin jouluna ja juhannuksena, jotta luomutuotteiden tuottaminen säilyisi kannattavana ympäri vuoden, eivätkä tuottajat ajautuisi sesonkien ulkopuolella ongelmiin tuotteidensa vähäisen kysynnän vuoksi.

On kyseessä sitten luomu tai Vapaa possu, niin ympäri vuoden tasaisena pysyvä ja mahdollisimman runsas kysyntä on kaikista paras tapa varmistaa tuotteiden saatavuus ja tarjonnan mahdollinen parantuminen tulevaisuudessa.

Porsaat makaavat yhdessä kasassa olkien päällä.

Miksi eettisesti tuotettu kinkku on kalliimpaa kuin muu sianliha?

Luomu- ja Vapaa possu -kinkkut maksavat noin 17 euroa kilolta, tavanomaisen kinkun kilohinnan asettuessa 5-8 euron tietämille. Hintaero selittyy sillä, että sikojen hyvinvoinnin mhuomioinnista koituu tuottajalle lisäkustannuksia, jotka hänen on saatava  takaisin lopputuotteen, eli kinkun, hinnassa.

Esimerkiksi Ollikkalan sikatilalla sioilla on paljon keskimääräistä enemmän tilaa liikkua ja oleskella, eli eläimiä on määrällisesti paljon vähemmän kuin saman kokoisissa tiloissa olisi lain puitteissa sallittua pitää. Ollikkalan tilan kaltaisessa vapaassa ryhmäporsituksessa porsitustiloihin ei myöskään mahdu porsimaan yhtä montaa emakkoa kerrallaan kuin tavanomaisen tuotannon vieri viereen sijoitettuihin häkkeihin. Niinpä tilalle syntyy vuosittain huomattavasti vähemmän porsaita kuin tavanomaisessa häkkiporsitukseen perustuvassa tuotannossa.

Esimerkiksi Ollikkalan sikatilalla sioilla on paljon keskimääräistä enemmän tilaa liikkua ja oleskella, eli eläimiä on määrällisesti paljon vähemmän kuin saman kokoisissa tiloissa olisi lain puitteissa sallittua pitää.

Nämä seikat sekä parantavat sikojen hyvinvointia, että nostavat luonnollisestikin kinkun kilohintaa, sillä sikojen hyvinvointiin panostaminen tarkoittaa sitä, että tavanomaista pienemmästä määrästä sikoja on saatava sellainen hinta, joka kattaa niiden hoidosta koituneet tavanomaista suuremmat kustannukset ja mahdollistaa eläinten hyvinvointiin panostamisen myös tulevaisuudessa.

Lisäksi tavanomaisessa tuotannossa sioille annetaan olkea noin kourallinen päivässä, kun Ollikkalassa taas ei säästellä olkikuivituksen määrässä. Ollikkalassa sikojen tilat kuivitetaankin niin reilulla kädellä, että sioilla on mahdollisuus ryömiä oljissa ja kaivautua niiden sisään. Sikojen pihattojen runsas kuivitus onkin merkittävä sikojen hyvinvointia parantava asia, mutta nostaa tuottajalle koituvia tuotantokustannuksia. Tämä näkyy myös eettisen kinkun korkeammassa kilohinnassa.

Ostaessasi eettistä kinkkua et siis maksa turhasta, vaan olet osaltasi varmistamassa sikojen hyvinvoinnin toteutumisen ja luomassa elintärkeää kysyntää eettisille sianlihatuotteille.

Porsaat makaavat yhdessä kasassa olkien päällä.

Miksi vaivannäkö kannattaa?

Eettisen joulukinkun hankinta saattaa kaikkine taustatyön tekemisineen vaikuttaa vaivalloiselta prosessilta. Vaivannäkö kuitenkin kannattaa, sillä panostamalla eettisen joulukinkun hankintaan tulee samalla antaneeksi oman panoksensa sikojen hyvinvoinnin eteen.

Eettiseen tuotantoon siirtyminen ei ole tuottajille läpihuutojuttu, sillä esimerkiksi vapaaporsitukseen siirtyminen ei onnistu sillä, että poistetaan vain häkit ja päästetään emakot porsimaan. Häkkiporsitukseen tarkoitetun sikalan muuttaminen vapaaporsitussikalaksi vaatii suuria muutoksia sikalan rakenteisiin ja edellyttää niin eläinmäärän pienentämistä kuin mahdollisesti työvoiman lisäämistäkin. Kaikki tämä tarkoittaa tuottajan näkökulmasta sekä suuria rahallisia investointeja, että isojen riskien ottamista sen suhteen, riittääkö eettisesti tuotetulle sianlihalle riittävästi kysyntää kasvaneiden tuotantokulustannusten ja tehtyjen investointien kattamiseksi. Sianlihatuottajat ovat siis ymmärrettävistä syistä varovaisia näin isojen päätösten äärellä.

Eettiseen tuotantoon siirtyminen ei ole tuottajille läpihuutojuttu, sillä esimerkiksi vapaaporsitukseen siirtyminen ei onnistu sillä, että poistetaan vain häkit ja päästetään emakot porsimaan.

Suomessa on tällä hetkellä vasta kourallinen eettisen sianlihan tuottajia ja niitä mahtuisi tähän maahan takuulla lisääkin. Tässä yhtälössä kuluttajan, eli jokaisen kinkunostajan, käyttäytyminen astuu avainasemaan, sillä sellaisia tuotteita tuotetaan, joita kuluttajat ostavat. Vaikka eettisen kinkun hankkiminen saattaakin tällä hetkellä vaikuttaa vaativalta, sillä saattaa pidemmän päälle olla suotuisia vaikutuksia. Jokainen kuluttaja voi nimittäin omilla ostopäätöksillään kannustaa sianlihan tuottajia panostamaan eläintensä hyvinvointiin.

Mikäli Suomeen saataisiin lisää sikojen hyvinvointiin, kuten vapaaseen ryhmäporsitukseen ja vaihtoehtoisiin kastraatiomenetelmiin panostavia sikatiloja, myös eettisen sianlihan saatavuus paranisi ja sitä olisi helpompi shoppailla ihan tavallisista ruokakaupoista muiden arkiostosten teon lomassa. Pidemmällä tähtäimellä eettisen sianlihan ostaminen ja sen kysynnän lisääntyminen helpottaisi siis niin sikojen, tuottajien, kauppiaiden kuin kuluttajienkin elämää huomattavasti.

Jokaisen kinkunostajan valinnat ja ostopäätökset vaikuttavat siis sikojen tulevaisuuteen Suomessa, joten ei muuta kuin ostohousut jalkaan ja kinkkukaupoille!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *